​​​

 វាលពិឃាត
មុនដំបូងខ្មែរក្រហមសំលាប់ឳពុករបស់ខ្ញុំ
ក្រឡអីហ្នឹង វគ្គ2
 ឪ២​
 កំពូលអ្នកសុំទានជួបស្នេហ៍​
 នាយខ្វាក់នាយខ្វិនឆ្លងភព
 បង្គោលគ្រាក់សង្កត់វិញ្ញាណ
 សួស្តីលោកគ្រូកំលោះ
កំពូលល្ងង់នៅអាសុី
ក្រមុំចាស់ប៉ះកំលោះស្ទាវ
  កុមារី​ ២៥ ឆ្នាំ
 កំនត់ហេតុនាងនាថ
 ខ្មោចមុាំមី
 សុភើមុាំ
 ស្បែកគង់
 អ្នកនាងម្ចាស់ឡឺកឺ
 ពីរនាក់បងប្អូន
អាបពាក់មួកសុវត្ថិភាព វគ្គ១
អាបពាក់មួកសុវត្ថិភាព វគ្គ2
 ជួបស៊យ
 ចន្រ្ទា
 អ្នកលេងជើងខ្វេរ
 អាកុកអាច្រវា
 ក្រឡអីហ្នឹង
ស្នេហនៅឡើចង្កូតឡាន
 ផ្កាទីម៉ោង
 បិសាចគំនូរ
 ផ្លូវមរណះ
 ទង់ព្រលឹង
ទេវតាធ្លាក់ពីលើមេឃ

Thai
  Nee Ruk Nai Krong Fai
Thai
  The One Ticket
Hollywood
  The Gods Must Be Crazy
Hollywood
  ustice League
Hollywood
  Avengers Infinity War
Hollywood
  Maze Runner
Hollywood
  Star War 2017
Hollywood
  Star War 7
Hollywood
  Star War 3
Korean
  Along with the Gods: The Last 49 Days
Korean
  200 Pounds Beauty
Hollywood
  Scorpion King
Hollywood
  12 Strong
Hollywood
  Incoming
Hollywood
  Aquaman
Hollywood
  Max Steel
Thai
  I fine thank you love you
Hollywood
 Revolt
Hollywood
 Beyond Skyland
Hollywood
  Thor Ranarok
Hollywood
  Spiderman Home Coming
Hollywood
  Amazing Spiderman 2
Hollywood
  Amazing Spiderman
Hollywood
  Mowgli
Thai
  Love Slave
Thai
 Hello Stranger
Korean
 Mr. Go
Korean
  Secter 7
Hollywood
  Alice through the looking glass
Thai
  អ្នកលេងផ្ទុះសំណើច